qsatconsultantการเขียน Action Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร
วัน
ราคา
  หลักการ และเหตุผล
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ (Strategic) และเป้าหมาย (Target) ที่ผู้บริหารระดับสูงกำหนดไว้ ถือเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน โดยดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ KPI (Key Performance Indicator) แต่ละหัวข้อต่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยการกำหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้วางไว้
การปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ปัญหาหลักเกิดจากการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น แผนงานไม่สามารถใช้งานได้จริง ขาดการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในทุกรายละเอียดทั้งจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก การขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และการขาดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าว ส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้กำหนด หรือผู้เขียนแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ควรมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) นั้นให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่จะตามมานั้นจะประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้ ดังคำกล่าวที่ว่า "วางแผนดี เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target) และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด
• เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเขียนแผนงาน (Action Plan) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ
• เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA
• เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
• เพื่อนำความรู้ไปกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนด
• นำความรู้กลับถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้

หัวข้อการบรรยาย
• ภาพรวมของวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target
• การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด
• ภาพรวม และแนวคิดของการวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
• การดำเนินงานแบบ PDCA
• การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการเขียนแผนการปฏิบัติงาน
• แนวทางการวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
• การมองภาพรวม และการคิดเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
• การประยุกต์ใช้ แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนที่ความคิด (Mind Map) และแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) ประกอบการเขียนแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
• ตัวอย่างการวางแผนการปฏิบัติงานในหัวข้อต่างๆ
• การนำแผนปฏิบัติงานไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามที่ได้ตั้งไว้
• เทคนิคการมอบหมายงาน และการติดตามผลการปฏิบัติงาน
• การประเมิน และสรุปผลแผนการดำเนินงาน
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
• มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Objective Target) ของบริษัท
• สามารถนำความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และบรรลุเป้าหมายต่างๆที่บริษัทำหนด
• สามารถเขียนแผนงาน (Action Plan) ที่ถูกต้อง และเป็นระบบ ได้ด้วยตนเอง
• สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตามแนวทางของ PDCA
• สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด และวิเคราะห์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
• สามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นไปประใช้ให้บรรลุเป้าหมาย(Target) ที่หน่วยงานกำหนดที่ตั้งไว้
• สามารถนำความรู้กลับถ่ายทอด เพือ่พัฒนาหน่วยงานต่อไป

ลักษณะการบรรยาย
บรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม(Workshop) เน้นการทดลองการปฏิบัติจริง

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
3. ผู้เรียนสามารถนำแผนการปฏิบัติงานนั้นกลับไปใช้หลังจากจบการบรรยายได้ทันที
 
1 15,000


สนใจขอทราบรายละเอียดงานฝึกอบรม เพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-8028961 โทรสาร 02-8028962
คุณตรัย 086-3318455 Email: trai_qsat@yahoo.com
คุณนภษร 086-9770708 Email: noppasorn_qsat@yahoo.com
บริษัท ควอลิตี้แซททิสฟายด์ จำกัด 11/4 หมู่7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-8028961 Fax. 02-8028962