qsatconsultantการตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO 9000

รายละเอียดหลักสูตร
วัน
ราคา
  ชื่อหลักสูตร
การตีความข้อกำหนด ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

วัตถุประสงค์
ในการประยุกต์ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมต่อความต้องการขององค์กร พนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถทำการปรับปรุงระบบได้อย่างถูกต้องตามจุดมุ่งหวังและจุดประสงค์ตามความต้องการ

เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าเรียนจะสามารถ:
1. เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
2. เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
3. เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2008
4. รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความเป็นมา ISO 9001:2008
2. ข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008
3. นโยบายด้านคุณภาพ
4. การวางแผน
5. การปฏิบัติและการดำเนินการของระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2008
6. การตรวจสอบและการแก้ไข
7. การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ผู้ควรเข้ารับการอบรม
ผู้บริหาร , คณะทำงาน ISO 9001, QMR, และผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม
2 วัน
 
2 24,000


สนใจขอทราบรายละเอียดงานฝึกอบรม เพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02-8028961 โทรสาร 02-8028962
คุณตรัย 086-3318455 Email: trai_qsat@yahoo.com
คุณนภษร 086-9770708 Email: noppasorn_qsat@yahoo.com
บริษัท ควอลิตี้แซททิสฟายด์ จำกัด 11/4 หมู่7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Tel. 02-8028961 Fax. 02-8028962